Biuro podróży

Wycieczki szkolne

Wczasy i wakacje

Limanowa

Nowy Sącz

Wycieczki

Szukaj
Jesteś tutaj: Home / Regulamin Kawówka

Regulamin Kawówka

ZASADY MIEJSCA

Maksymalna liczba gości: 5 osób + dwójka małych dzieci (łóżeczka 125x67 cm)
Zwierzaki lubimy ale za każdym razem ich pobyt ustalamy z Wami indywidualnie.
W domu nie wolno palić.
Segregujemy śmieci.

Godziny przyjazdu i wyjazdu:

A tu regulamin www.kroczek.org/regulamin-kawowka.html na który zgadzasz się dokonując rezerwacji.

A tu nasza polityka prywatności: www.kroczek.org/polityka-prywatnosci.html

 

REGULAMIN:

Będziemy bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa Waszego pobytu.

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki bądź całej należności za pobyt. Dokonując w/w czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie obiektu.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu na stronie www.kroczek.org/regulamin-kawowka.html oraz podczas zameldowania.
 4. Zaliczka 30% wartości zamówienia płatna jest najpóźniej 72 godziny od dokonania rezerwacji przelewem lub przez system rezerwacji. Pozostała część kwoty płatna jest na miejscu (gotówką lub w odpowiednim wyprzedzeniem przez system rezerwacji). W przypadku odwołania rezerwacji przez Gościa (do 7 dni przed datą przyjazdu), gość otrzymuje voucher o wartości wpłaconej zaliczki do wykorzystania w innym terminie do 180 dni od daty odwołania rezerwacji. Zaliczka jest bezzwrotna w przypadku anulowania rezerwacji w terminie krótszym niż 7 dni przed datą przyjazdu. Punkt nie dotyczy rezerwacji dokonywanych przez serwisy internetowe: booking.com, Airbnb.com.
 5. Rezerwacja może zostać anulowana przez Właściciela domu w przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Gościa lub jego majątku, z powodów niezależnych od Właściciela, nie będzie mogło być zagwarantowane. Gość w takim przypadku otrzymuje pełen zwrot zaliczki. Gościowi nie przysługuje prawo odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.
 6. W całym obiekcie obowiązuje zakaz palenia (dotyczy również e-papierosów). Niedostosowanie się do w/w zakazu skutkować będzie nałożeniem kary pieniężnej w wysokości 3 000 zł. Palenie dozwolone jest jedynie na zewnątrz budynku w ogrodzie. Dom wyposażony jest w czujniki dymu oraz alarm przeciw pożarowy.
 7. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty rejestracji.
 8. Dom wynajmowany jest wyłącznie na doby. Doba trwa od godziny 16.00 do godziny 11.00 dnia następnego.
 9. W trakcie rezerwacji Gość określa liczbę osób, które zostaną zakwaterowane. Na tej podstawie Wynajmujący przygotuję odpowiednią konfigurację łóżek. Dzieci powinny znajdować się pod stałą opieką i nadzorem opiekunów.
 10. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić do godziny 9.00 dnia, w którym upływa termin najmu dom. Właściciel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 11. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
 12. Gość powinien zawiadomić Właściciela o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 13. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w domu i na zewnątrz obiektu oraz uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 14. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za zarażenie Gościa w trakcie pobytu chorobami zakaźnymi np. koronawirusa (COVID 19).
 15. Właściciel nie akceptuje pobytu zwierząt na terenie całego obiektu.
 16. Gość zobowiązany jest do poszanowania zasad dobrego sąsiedztwa a także do zachowania obiektu w stanie zastanym w momencie rozpoczęcia pobytu. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia w obiekcie, przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Równowartość tych szkód pokrywa w całości Gość, w formie określonej przez Właściciela obiektu w dniu podpisania protokołu zniszczenia.
 17. Gość zobowiązuje się do pozostawienia obiektu w stanie w jakim go zastał. Serwisy śniadaniowe i obiadowe należy umyć i umieścić na ich miejscach. Przestawione meble należy z powrotem przenieść na pierwotne miejsce. Właściciel ma prawo doliczyć dodatkowe koszty, jeżeli dom nie będzie oddany w stanie w jakim go zastał.
 18. Gość oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji urządzeń znajdujących się na terenie obiektu oraz zobowiązuje się zachowania odpowiedniej dbałości o te urządzenia oraz do używania ich w sposób bezpieczny zgodnie z ich przeznaczeniem. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z udostępnionych urządzeń i ponosi wszelkie koszty związane z jego odkupieniem bądź naprawą. Gość zobowiązuje się zachować należytą ostrożność przy posługiwaniu się urządzeniami oraz zobowiązuje się nie dokonywać żadnych napraw. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za zdarzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania ze urządzeń.
 19. Gość zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia domu, co rozumiane jest jako dokładne zamykanie drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczeniu oraz staranne przechowywanie kluczy bez dostępu do nich osób postronnych. Zakazuje się wynoszenia z domu znajdujących się w nim rzeczy. Prosimy o dbanie o wynajęty dom.
 20. Jeżeli obiekt zostanie wyłączony z użytku ze względu na zniszczenia, o których mowa w pkt. 16, 17 oraz 18 dokonane przez Gościa, Gość oprócz kosztów naprawy tych szkód zobowiązany jest do pokrycia kosztów wyłączenia obiektu z użytkowania wysokości 1 000 zł/doba.
 21. Każdorazowo opuszczając dom Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.
 22. Gość nie może przekazywać domu osobom trzecim, nawet jeżeli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 23. Osoby nie zameldowane w obiekcie mogą przebywać w domu od godziny 7.00 do godziny 22.00. Jednorazowo na terenie Obiektu nie może przebywać więcej niż 10 osób. Niedostosowanie się do w/w zakazu skutkować będzie nałożeniem kary pieniężnej w wysokości 3 000 zł.
 24. Jeżeli Gość rezerwuje obiekt na dłużej niż 7 dni, Właściciel ustali z Gościem jeden dzień na każde 7 dni pobytu, w którym obsługa obiektu zadba o otoczenie i sam obiekt (koszenie trawy, podlewanie kwiatów itp.)
 25. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w domu grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia obiektu oraz ładowanie elektrycznych samochodów i motocykli. Niedostosowanie się do w/w zakazu skutkować będzie nałożeniem kary pieniężnej w wysokości 3 000 zł.
 26. Właściciel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin obiektu, wyrządzając szkodę w mieniu należącym do obiektu albo też w inny sposób zakłócił funkcjonowanie obiektu.
 27. Jeśli Gość pod wpływem alkoholu i / lub środków odurzających zakłóca funkcjonowanie obiektu, narusza ogólnie przyjęte normy funkcjonowania społecznego lub nie stosuje się do regulaminu może zostać z niego usunięty.
 28. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju będą odesłane na polski adres wskazany przez Gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, Właściciel przechowa te przedmioty przez 1 miesiąc.
 29. Kominek udostępniany jest Gościom wyłącznie w okresie od listopada do marca. W kominku należy wyłącznie używać suchego drewna liściastego i wyłącznie z zamkniętymi drzwiczkami. Drewno do palenia w kominku lub palenisku znajdującym się na terenie obiektu jest dodatkowo płatne 30 zł/worek.
 30. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a klientem jest prawo miejscowe. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Właściciela domu.